Danh mục Nhà thuốc Năm 2021

Danh mục nhà thuốc này đã được cập nhật vào 25/8/2020. Để biết thêm thông tin gần đây hoặc các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với Clever Care of Golden State theo số (833) 808-8163 (TTY: 711), 8:00 sáng đến 8:00 tối, 7 ngày/tuần, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3 và 8:00 sáng đến 8:00 tối, các ngày trong tuần, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 hoặc truy cập clevercarehealthplan.com/pharmacy.

Các thay đổi đối với mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi có thể xảy ra trong năm bảo hiểm. Danh mục Nhà thuốc cập nhật của chúng tôi có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ clevercarehealthplan.com/pharmacy. Quý vị cũng có thể gọi cho bộ phận Dịch vụ Hội viên để biết nhà cung cấp được cập nhật.

Danh mục này cung cấp danh sách các nhà thuốc trong mạng lưới của Clever Care Health Plan (HMO). Để có mô tả đầy đủ về bảo hiểm theo toa của quý vị, bao gồm cách xin cấp bổ sung thuốc theo toa của quý vị, vui lòng xem lại Chứng từ Bảo hiểm và danh mục thuốc của Clever Care Health Plan.

Chúng tôi gọi các nhà thuốc trong danh sách này là “nhà thuốc trong mạng lưới” của chúng tôi vì chúng tôi đã thu xếp với họ để cung cấp thuốc theo toa cho các hội viên của Chương trình. Trong hầu hết các trường hợp, đơn thuốc của quý vị chỉ được bảo hiểm theo Clever Care Health Plan nếu được mua tại một nhà thuốc trong mạng lưới hoặc thông qua dịch vụ đặt mua thuốc qua thư của chúng tôi. Sau khi đến một nhà thuốc, quý vị không bắt buộc phải tiếp tục phải đến đúng nhà thuốc đó khi muốn mua thuốc bổ sung, mà có thể chuyển sang mua ở bất kỳ nhà thuốc nào khác trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua bổ sung thuốc theo toa tại các nhà thuốc ngoài mạng lưới trong một số trường hợp nhất định như được mô tả trong Chứng từ Bảo hiểm của quý vị.

Danh bạ này có thể không liệt kê hết tất cả các nhà thuốc trong mạng lưới. Các nhà thuốc có thể đã được thêm vào hoặc bị xóa khỏi danh sách sau khi danh mục này được in. Điều này có nghĩa là các nhà thuốc được liệt kê ở đây có thể không còn trong mạng lưới của chúng tôi hoặc có thể có những hiệu thuốc mới hơn trong mạng lưới của chúng tôi chưa được liệt kê. Danh sách này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Để biết danh sách mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Thông tin
liên hệ của chúng tôi có trên trang bìa trước và sau.

Quý vị có thể nhận thuốc theo toa được giao đến nhà thông qua chương trình đặt mua thuốc qua thư trong mạng lưới của chúng tôi, được gọi là “MedImpact Direct Mail.” Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc xem phần đặt hàng qua bưu điện trong danh mục nhà thuốc này.

Nếu quý vị có thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào ở trên, vui lòng xem trang bìa đầu tiên và trang cuối cùng của danh bạ này để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi.

Tra cứu chi phí thuốc ước tính

Giá thuốc kê toa có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình Clever Care của quý vị. Quý vị có thể tra cứu chi phí thuốc ước tính của mình bằng cách nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới:

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software