Quy định về Khả năng Tiếp cận và Không Phân biệt Đối xử

Phân biệt Đối xử là Vi phạm Pháp luật

 

Clever Care tuân thủ luật dân quyền Liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tổ tiên, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới hoặc khuynh hướng tình dục.
 
Clever Care:

  • Cung cấp hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ
  • Thông tin văn bản ở các định dạng khác (bản in cỡ lớn, băng âm thanh, các định dạng điện tử có thể truy cập được, các định dạng khác)

 

  • Cung cấp dịch vụ miễn phí về ngôn ngữ cho người không sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, như:
  • Thông dịch viên có trình độ
  • Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác

 

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, vui lòng gọi số 1-833-388-8168 (TTY:711).

 

Nếu quý vị tin rằng Clever Care đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc bị phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến Điều phối viên Dân quyền của chúng tôi:

 

Clever Care
Điều phối viên Dân quyền
8990 Westminster Blvd 3rd Floor
Westminster, CA 92683

 

E-mail: civilrightscoordinator@ccmapd.com
Điện thoại: 1-833-388-8168 (TTY:711)

 

Nếu quý vị cần trợ giúp trong việc nộp đơn khiếu nại, Điều phối viên Dân Quyền của Clever Care luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Dân Quyền theo phương thức điện tử thông qua cổng thông tin Văn phòng Khiếu nại Dân Quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf hoặc qua thư hay qua điện thoại tới: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Mẫu đơn khiếu nại có tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software