Thông báo về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư

 

 

 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021
 
Clever Care of Golden State Inc., một công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Clever Care Health Plan Inc. (sau đây gọi là Clever Care), bảo vệ quyền riêng tư thông tin sức khỏe của quý vị theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng phải gửi cho quý vị thông báo này, trong đó giải thích cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin về quý vị và khi nào chúng tôi có thể cung cấp hoặc “tiết lộ” thông tin đó cho người khác. Quý vị cũng có các quyền liên quan đến thông tin sức khỏe của mình được nêu trong thông báo này. Luật pháp yêu cầu chúng tôi tuân thủ các điều khoản của thông báo này.
 
Các thuật ngữ “thông tin” hoặc “thông tin sức khỏe” trong thông báo này bao gồm bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi duy trì có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng quý vị và liên quan đến tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của quý vị, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị hoặc khoản thanh toán cho những điều đó chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật bảo mật hiện hành liên quan đến việc thông báo cho quý vị trong trường hợp vi phạm thông tin sức khỏe của quý vị.
 
Chúng tôi có quyền thay đổi các thông lệ về quyền riêng tư của mình và các điều khoản của thông báo này. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với thực tiễn bảo mật của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị, trong bản phân phối hàng năm tiếp theo của chúng tôi, một thông báo sửa đổi hoặc thông tin về thay đổi quan trọng và cách nhận được thông báo sửa đổi.
 
Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin này bằng thư trực tiếp hoặc điện tử phù hợp với luật hiện hành. Trong mọi trường hợp, nếu chúng tôi duy trì một trang web cho chương trình bảo hiểm y tế cụ thể của quý vị, chúng tôi sẽ đăng thông báo sửa đổi trên trang web chương trình bảo hiểm y tế của quý vị, clevercarehealthplan.com. Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thông báo sửa đổi hoặc thay đổi nào có hiệu lực đối với các thông tin chúng tôi đã có và thông tin mà chúng tôi nhận được trong tương lai.
 
Clever Care thu thập và lưu giữ thông tin bằng miệng, văn bản và điện tử để quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và thông tin quan trọng cho những người ghi danh của chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật thực tế, điện tử và quy trình trong việc xử lý và duy trì thông tin của người ghi danh, phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang và tiểu bang hiện hành, để bảo vệ khỏi các rủi ro như mất mát, phá hủy hoặc sử dụng sai mục đích.
 

Cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin

Chúng tôi phải sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị để cung cấp thông tin đó:

 • Cho quý vị hoặc ai đó có quyền hợp pháp thay quý vị (đại diện cá nhân của quý vị) để quản lý các quyền của quý vị như được mô tả trong thông báo này; và
 • Cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nếu cần, để đảm bảo quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ.

 
Chúng tôi có quyền sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe cho việc điều trị của quý vị, để thanh toán cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị và điều hành công việc kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị:

 • Để Thanh toán lệ phí bảo hiểm đến hạn cho chúng tôi, để xác định phạm vi bảo hiểm của quý vị và xử lý các yêu cầu bồi thường đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được, bao gồm cả việc thế quyền hoặc điều phối các quyền lợi khác mà quý vị có thể có. Ví dụ, chúng tôi có thể cho bác sĩ biết liệu quý vị có đủ điều kiện để được bao trả hay không và bao nhiêu phần trăm hóa đơn có thể được chi trả.
 • Để Điều trị. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe để hỗ trợ điều trị hoặc điều phối việc chăm sóc của quý vị. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bác sĩ hoặc bệnh viện của quý vị để giúp họ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị.
 • Để Vận hành Hoạt động Chăm sóc Sức khỏe. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe khi cần thiết để vận hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp và quản lý bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị. Ví dụ: chúng tôi có thể nói chuyện với bác sĩ của quý vị để đề xuất một chương trình quản lý bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe có thể giúp cải thiện sức khỏe của quý vị hoặc chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu để xác định cách chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể hủy nhận dạng thông tin sức khỏe theo luật hiện hành. Sau khi được hủy nhận dạng, thông tin đó không còn phải tuân theo thông báo này và chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.
 • Để Cung cấp cho Quý vị Thông tin về các Chương trình hoặc Sản phẩm liên quan đến Sức khỏe chẳng hạn như các chương trình và phương pháp điều trị y tế thay thế hoặc về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe, tuân theo các giới hạn do luật định.
 • Cho Nhà tài trợ Chương trình. Nếu bảo hiểm của quý vị là thông qua một chương trình bảo hiểm y tế nhóm do chủ lao động tài trợ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe tóm tắt và thông tin ghi danh cũng như hủy ghi danh với nhà tài trợ chương trình. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe khác với nhà tài trợ chương trình cho mục đích quản lý chương trình nếu nhà tài trợ chương trình đồng ý với các hạn chế đặc biệt đối với việc sử dụng và tiết lộ thông tin theo luật liên bang.
 • Cho Mục đích Bảo lãnh. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho các mục đích bảo lãnh; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin di truyền của quý vị cho các mục đích như vậy.
 • Để gửi Lời nhắc. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe để gửi cho quý vị lời nhắc về quyền lợi hoặc dịch vụ chăm sóc của quý vị, chẳng hạn như lời nhắc cuộc hẹn với các nhà cung cấp cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị.

 
Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho các mục đích dưới đây:

 • Theo Quy định của Luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi luật pháp yêu cầu.
 • Cho những Người Liên quan đến Chăm sóc của Quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho người liên quan đến việc chăm sóc hoặc người giúp trả tiền chăm sóc quý vị, chẳng hạn như một thành viên trong gia đình, khi quý vị mất khả năng lao động hoặc trong trường hợp khẩn cấp, hoặc khi quý vị đồng ý hoặc không phản đối khi có cơ hội. Nếu quý vị không có mặt hoặc không thể phản đối, chúng tôi sẽ sử dụng phán đoán tốt nhất của mình để quyết định xem việc tiết lộ có mang lại lợi ích tốt nhất cho quý vị hay không. Các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng liên quan đến thời điểm chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khỏe cho các thành viên gia đình và những người khác liên quan đến việc chăm sóc một người đã qua đời. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khỏe cho bất kỳ người nào có liên quan, trước khi qua đời, trong việc chăm sóc hoặc chi trả cho việc chăm sóc một người đã qua đời, trừ khi chúng tôi nhận thức được rằng làm như vậy sẽ không phù hợp với mong muốn mà người đã chết bày tỏ trước đó.
 • Cho các Hoạt động Y tế Công cộng chẳng hạn như báo cáo hoặc ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh cho cơ quan y tế công cộng.
 • Để Báo cáo Nạn nhân bị Lạm dụng, Bỏ bê hoặc Bạo lực Gia đình cho các cơ quan chính phủ được pháp luật cho phép nhận thông tin đó, bao gồm cả dịch vụ xã hội hoặc cơ quan dịch vụ bảo vệ.
 • Cho Hoạt động Giám sát Sức khỏe tới cơ quan giám sát sức khỏe cho các hoạt động được pháp luật cho phép, chẳng hạn như cấp phép, kiểm toán của chính phủ và điều tra gian lận và lạm dụng.
 • Cho Tố tụng Tư pháp hoặc Hành chính, chẳng hạn như theo lệnh tòa, lệnh khám xét hoặc trát đòi hầu tòa.
 • Cho Mục đích Thực thi Pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho một quan chức thực thi pháp luật cho các mục đích như cung cấp thông tin bị hạn chế để xác định vị trí một người mất tích hoặc báo cáo tội phạm.
 • Để Tránh Mối đe dọa Nghiêm trọng đến Sức khỏe hoặc sự An toàn của quý vị, người khác hoặc công chúng bằng cách, ví dụ như: tiết lộ thông tin cho các cơ quan y tế công cộng hoặc cơ quan thực thi pháp luật, hoặc trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong thảm họa thiên nhiên.
 • Cho các Bộ phận Chức năng Chuyên biệt của Chính phủ chẳng hạn như các hoạt động quân sự và cựu chiến binh, các hoạt động tình báo và an ninh quốc gia cũng như các dịch vụ bảo vệ cho Tổng thống và những người khác.
 • Để Bồi thường cho Người lao động khi được ủy quyền bởi hoặc trong phạm vi cần thiết để tuân thủ, luật bồi thường cho người lao động của tiểu bang cho các thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc.
 • Cho Mục đích Nghiên cứu chẳng hạn như nghiên cứu liên quan đến việc đánh giá các phương pháp điều trị nhất định hoặc ngăn ngừa bệnh tật hoặc khuyết tật, nếu nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu của luật bảo mật liên bang.
 • Để Cung cấp Thông tin về Người Chết. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho nhân viên điều tra hoặc giám định y khoa để xác định một người đã qua đời, xác định nguyên nhân cái chết hoặc theo sự cho phép của pháp luật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cho giám đốc nhà tang lễ khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ.
 • Cho Mục đích Mua Nội tạng. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho các tổ chức xử lý việc mua bán, gửi ngân hàng hoặc cấy ghép nội tạng, mắt hoặc mô để tạo điều kiện cho việc hiến tặng và cấy ghép.
 • Cho các Cơ quan Cải huấn hoặc các Quan chức Thực thi Pháp luật nếu quý vị là tù nhân của một cơ sở cải huấn hoặc đang được quản thúc bởi một quan chức thực thi pháp luật, nhưng chỉ khi cần thiết (1) để cơ sở này cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị; (2) để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của quý vị hoặc sức khỏe và sự an toàn của những người khác; hoặc (3) vì sự an toàn và an ninh của cơ sở cải huấn.
 • Cho các Hiệp hội Doanh nghiệp thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ nếu thông tin là cần thiết cho các chức năng hoặc dịch vụ đó. Các nhân viên kinh doanh của chúng tôi, theo hợp đồng với chúng tôi và theo luật liên bang, được yêu cầu phải bảo vệ quyền riêng tư thông tin của quý vị và không được phép sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác với quy định trong hợp đồng của chúng tôi và theo luật liên bang cho phép.
 • Hạn chế Bổ sung về Sử dụng và Tiết lộ Thông tin. Một số luật liên bang và tiểu bang có thể yêu cầu các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đặc biệt hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe nhất định, bao gồm cả thông tin bí mật cao về quý vị. Các luật như vậy có thể bảo vệ các loại thông tin sau:

 

 1. Nghiện rượu và Lạm dụng Dược chất
 2. Thông tin Sinh trắc học
 3. Lạm dụng hoặc Bỏ rơi Trẻ em hoặc Người lớn, bao gồm cả Tấn công Tình dục
 4. Bệnh Truyền nhiễm
 5. Thông tin Di truyền
 6. HIV/AIDS
 7. Sức khỏe Tâm thần
 8. Thông tin của Trẻ vị thành niên
 9. Thuốc kê toa
 10. Sức khỏe Sinh sản
 11. Các Bệnh lây truyền qua Đường Tình dục

 
Nếu việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe được mô tả ở trên trong thông báo này bị cấm hoặc hạn chế trên thực tế bởi các luật khác áp dụng đối với chúng tôi, thì mục đích của chúng tôi là đáp ứng các yêu cầu của luật nghiêm ngặt hơn.
 
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật thực tế, điện tử và quy trình trong việc xử lý và duy trì thông tin tài chính cá nhân của quý vị, phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang và tiểu bang hiện hành, để bảo vệ khỏi các rủi ro như mất mát, tiêu hủy hoặc sử dụng sai mục đích. Các biện pháp này bao gồm các biện pháp bảo vệ máy tính, các tệp tin và tòa nhà được bảo mật và các hạn chế đối với những người có thể truy cập thông tin tài chính cá nhân của quý vị.
 
Ngoại trừ các trường hợp sử dụng và tiết lộ được mô tả và giới hạn như quy định trong thông báo này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị khi có sự cho phép bằng văn bản từ quý vị. Sau khi quý vị cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin sức khỏe của mình, chúng tôi không thể đảm bảo rằng người nhận thông tin được cung cấp sẽ không tiết lộ thông tin. Quý vị có thể rút lại hoặc “thu hồi” giấy cho phép của mình bất kỳ lúc nào bằng
 
văn bản, trừ trường hợp chúng tôi đã hành động dựa trên sự cho phép của quý vị. Để biết nơi gửi giấy cho phép và cách thu hồi cho phép, hãy liên hệ theo số điện thoại được liệt kê trên thẻ ID chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.
 

Trách nhiệm của Chúng tôi

Pháp luật quy định chúng tôi phải duy trì quyền riêng tư và bảo mật thông tin y tế được bảo vệ của quý vị. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay nếu vi phạm xảy ra có thể làm tổn hại đến quyền riêng tư hoặc bảo mật thông tin của quý vị. Chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ và thực hành quyền riêng tư được nêu trong thông báo này và cung cấp cho quý vị bản sao của thông báo.
 

Các Quyền của Quý vị

Sau đây là các quyền của quý vị đối với thông tin sức khỏe của mình:

 • Quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của mình chỉ cho các hoạt động điều trị, thanh toán hoặc chăm sóc sức khỏe. Quý vị cũng có quyền yêu cầu hạn chế tiết lộ cho các thành viên gia đình hoặc những người khác có liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe hoặc thanh toán cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng có thể có các chính sách về quyền truy cập của người phụ thuộc cho phép người phụ thuộc của quý vị yêu cầu áp dụng các hạn chế nhất định. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý vị và sẽ cho phép các yêu cầu phù hợp với chính sách của chúng tôi, nhưng chúng tôi không bắt buộc phải đồng ý với bất kỳ hạn chế nào.
 • Quý vị có quyền yêu cầu nhận thông tin liên lạc bí mật theo cách khác hoặc tại một địa điểm khác (ví dụ: bằng cách gửi thông tin đến hòm thư P.O Box thay vì địa chỉ nhà riêng của quý vị). Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu hợp lý trong trường hợp việc tiết lộ tất cả hoặc một phần thông tin sức khỏe của quý vị có thể gây nguy hiểm cho quý vị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu bằng lời nói của quý vị để nhận thông tin liên lạc bí mật; và, chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị xác nhận yêu cầu của mình bằng văn bản. Ngoài ra, mọi yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu liên lạc bí mật trước đó phải được thực hiện bằng văn bản. Hãy gửi yêu cầu của quý vị đến địa chỉ được liệt kê bên dưới.
 • Quý vị có quyền xem và lấy bản sao của một số thông tin sức khỏe nhất định mà chúng tôi lưu giữ về quý vị, chẳng hạn như yêu cầu bồi thường và hồ sơ quản lý trường hợp hoặc y tế. Nếu chúng tôi lưu giữ thông tin sức khỏe của quý vị dưới dạng điện tử, quý vị sẽ có quyền yêu cầu chúng tôi gửi bản sao thông tin sức khỏe ở định dạng điện tử cho quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin của mình cho bên thứ ba mà quý vị chỉ định. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận được bản tóm tắt thông tin sức khỏe này. Quý vị phải viết đơn yêu cầu kiểm tra và sao chép thông tin sức khỏe của mình hoặc gửi thông tin của quý vị cho bên thứ ba. Hãy gửi yêu cầu của quý vị đến địa chỉ được liệt kê bên dưới. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu kiểm tra và sao chép thông tin sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu này, quý vị có thể có quyền được tái xét từ chối. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý để cung cấp bất kỳ bản sao nào.
 • Quý vị có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin sức khỏe nhất định mà chúng tôi lưu giữ về quý vị, chẳng hạn như yêu cầu bồi thường và hồ sơ quản lý vụ việc hoặc y tế, nếu quý vị cho rằng thông tin sức khỏe của mình là sai hoặc không đầy đủ. Quý vị phải gửi yêu cầu bằng văn bản và đưa ra lý do cho yêu cầu sửa đổi. Hãy gửi yêu cầu của quý vị đến địa chỉ được liệt kê bên dưới. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị, quý vị có thể đưa ra tuyên bố không đồng ý được thêm vào thông tin sức khỏe của quý vị.
 • Quý vị có quyền nhận được bảng liệt kê những tiết lộ nhất định đối với thông tin của quý vị do chúng tôi thực hiện trong sáu năm trước khi quý vị yêu cầu. Bảng liệt kê này sẽ không bao gồm việc tiết lộ thông tin được thực hiện: (i) cho các mục đích điều trị, thanh toán và hoạt động chăm sóc sức khỏe; (ii) cho quý vị hoặc theo cho phép của quý vị; và (iii) cho các cơ sở cải huấn hoặc các quan chức thực thi pháp luật; và (iv) các tiết lộ khác mà luật liên bang không yêu cầu chúng tôi cung cấp bảng liệt kê.
 •  Quý vị có quyền nhận bản sao giấy của thông báo này. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao của thông báo này bất cứ lúc nào. Ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận thông báo này dưới dạng điện tử, quý vị vẫn có quyền nhận được một bản sao bằng giấy của thông báo này. Nếu chúng tôi có trang web, chúng tôi sẽ đăng bản sao của thông báo sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Quý vị cũng có thể nhận được một bản sao của thông báo này trên trang web clevercarehealthplan.com.
 • Thực thi Quyền của Quý vị
 • Liên hệ với Chương trình Bảo hiểm Y tế của Quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thông báo này hoặc muốn biết thông tin về việc thực hiện các quyền của mình, vui lòng gọi đến số điện thoại miễn phí dành cho hội trên thẻ ID chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc quý vị có thể liên hệ tới số điện thoại miễn phí của Dịch vụ Khách hàng 1-833-388-8168 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3, và 8 giờ sáng đến 8 giờ tói các ngày trong tuần từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9.
 • Gửi Yêu cầu bằng Văn bản. Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi yêu cầu bằng văn bản để sử dụng bất cứ quyền hạn, bao gồm sửa đổi hay hủy bỏ thông tin bí mật, yêu cầu cung cấp bản sao hồ sơ, hay yêu cầu sửa đổi hồ sơ của quý vị, tại địa chỉ sau đây:

 

Văn phòng Quyền riêng tư của Clever Care
8990 Westminster Blvd. Box 302
Westminster, CA 926683

 

 • Nộp Khiếu nại. Nếu tin rằng quyền riêng tư của mình bị vi phạm, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại tới địa chỉ nêu trên.

Quý vị cũng có thể thông báo cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ về khiếu nại của mình. Chúng tôi sẽ không gây trở ngại cho quý vị vì đã nộp đơn khiếu nại.
 
 

Thông báo Quyền riêng tư Thông tin Tài chính

THÔNG BÁO NÀY MÔ TÁC CÁCH SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA QUÝ VỊ. VUI LÒNG ĐỌC THÔNG BÁO CẨN THẬN.
 
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021
 
Clever Care cam kết duy trì tính bảo mật của thông tin tài chính cá nhân của quý vị. Theo mục đích của thông báo này, "thông tin tài chính cá nhân" có nghĩa là thông tin về người ghi danh hoặc người nộp đơn ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế định danh cá nhân đó, thường không được công bố rộng rãi và được thu thập từ cá nhân đó hoặc có được từ việc cung cấp bảo hiểm y tế cho cá nhân đó.
 

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị nhận từ chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin tài chính cá nhân về quý vị từ các nguồn sau:

 • Thông tin chúng tôi nhận được từ quý vị trong đơn ghi danh hoặc các biểu mẫu khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ, tuổi, thông tin y tế và số An sinh Xã hội;
 • Thông tin về các giao dịch của quý vị với chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi hoặc những người khác, chẳng hạn như lịch sử thanh toán lệ phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường; và
 • Thông tin từ cơ quan báo cáo người tiêu dùng. Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin tài chính cá nhân về những người ghi danh hoặc những người đã ghi danh trước đây cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật. Ví dụ: trong quá trình thực hành kinh doanh chung của mình, khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về quý vị mà không cần có sự cho phép của quý vị, cho các tổ chức sau:

 • Cho các chi nhánh công ty của chúng tôi, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ tài chính, chẳng hạn như hãng bảo hiểm khác, và các công ty phi tài chính, chẳng hạn như công ty xử lý dữ liệu;
 • Cho các công ty không phải chi nhánh khác nhằm mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch của quý vị, duy trì (các) tài khoản hoặc hồi đáp lệnh tòa án và các cuộc điều tra pháp lý; và
 • Cho các công ty không phải chi nhánh khác để thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm gửi thông tin quảng cáo nhân danh chúng tôi.

 

Bảo mật và An toàn

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật thực tế, điện tử và quy trình trong việc xử lý và duy trì thông tin tài chính cá nhân của quý vị, phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang và tiểu bang hiện hành, để bảo vệ khỏi các rủi ro như mất mát, tiêu hủy hoặc sử dụng sai mục đích.
 
Các biện pháp này bao gồm các biện pháp bảo vệ máy tính, các tệp tin và tòa nhà được bảo mật và các hạn chế đối với những người có thể truy cập thông tin tài chính cá nhân của quý vị.

Thắc mắc Về Thông báo này

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thông báo này, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí dành cho hội viên trên thẻ ID chương trình bảo hiểm y tế của quý vị hoặc liên hệ Dịch vụ Khách hàng theo số 1-833- 388-8168 (TTY: 711):
 
Ngày 1 tháng 10 – Ngày 31 tháng 3:
 
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày một tuần.
 
Ngày 1 tháng 4 – Ngày 30 tháng 9:
 
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu
 
Tin nhắn nhận được vào các ngày lễ hoặc ngoài giờ làm việc của chúng tôi sẽ được trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software